Privacyverklaring

 

1. Introductie

 

A. Wie zijn wij?

Bart Ketels (hierna “Coureur”, “wij”, of “ons”) hecht veel belang aan uw privacy en vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens (hierna: “uw gegevens”) steeds met de nodige zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld.

Deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) legt uit op welke wijze wij uw gegevens verwerken en wat uw rechten hierbij zijn. Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen heeft, kan u ons vanzelfsprekend steeds contacteren via onderstaande contactgegevens:

 • via brief: Coureur, Klapstraat 32, 9300 Aalst, België
 • via e-mail: [email protected]
 • via telefoon: 0479/608.408

 

B. Wat wordt verstaan onder ‘gegevens verwerken’?

Het verwerken van uw gegevens omvat elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het dan precies gaat, leest u verder in deze Privacyverklaring. Het begrip ‘verwerking’ is zeer ruim en dekt onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken of verspreiden van uw gegevens.

 

C. Op wie en wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing in de gevallen waarin Coureur verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Dit betekent dat Coureur het doel en de middelen (of het “waarom” en “hoe”) van de verwerking van uw gegevens bepaalt.

Concreet betekent dit dat deze Privacyverklaring van toepassing is op de verwerking van gegevens van (potentiële) klanten van onze webshop www.fietsencoureur.be (hierna de “Webshop”). Wanneer onze (potentiële) klant een vennootschap of een andere rechtspersoon is, verwerken wij nog steeds gegevens van onze contactpersonen bij deze entiteiten.

Voor de verwerking van gegevens via het gebruik van cookies, verwijzen wij naar onze Cookieverklaring, die integraal deel uitmaakt van deze Privacyverklaring.

 

2. Wat wij doen met uw gegevens

 

A. Wanneer verzamelen wij uw gegevens?

Wij kunnen gegevens van u verwerken indien:

 • u de Webshop bezoekt of gebruikt;
 • u ons contacteert of heeft gecontacteerd in verband met de Webshop;
  • het invullen van het contactformulier op de Webshop;
  • het versturen van een e-mail naar [email protected].
 • wij één van onze producten aan u leveren of hebben geleverd naar aanleiding van een bestelling op de Webshop;
 • u onze contactpersoon bent voor één van onze (potentiële) klanten;
 • wij in de toekomst producten aan u zouden kunnen leveren via de Webshop.

 

B. Welke gegevens kunnen wij verzamelen?

Hieronder verduidelijken wij welke gegevens wij van u kunnen verwerken. Afhankelijk van de concrete situatie en uw voorkeuren, verwerken wij niet alle onderstaande gegevens van u.

 

Bezoekers van de Webshop

 • elektronische identificatiegegevens: onder meer IP-adres, browsertype, locatiegegevens;
 • gegevens over uw gebruik van de Webshop: onder meer hoe u op de Webshop terechtkomt, de bezochte webpagina’s, de manier waarop u navigeert op de bezochte webpagina’s.

Aangezien wij voor het verwerken van bovenstaande gegevens vertrouwen op het gebruik van cookies, verwijzen wij naar onze Cookieverklaring voor meer uitleg hierover.

 

(Potentiële) Klanten van de Webshop

 • identificatiegegevens: een kopie van uw identiteitskaart (enkel om uw identiteit te verifiëren wanneer u één van uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen op basis van de GDPR);
 • contactinformatie: onder meer naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer;
 • contactgeschiedenis: verzonden en ontvangen communicatie (bv. e-mailberichten, berichten verstuurd via het contactformulier op de Webshop);
 • betalingsgegevens: onder meer betaalkaartgegevens, bankrekeningnummer (bv. voor terugbetalingen).

 

C. Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens en op basis van welke rechtsgronden?

 

Algemeen

Wij verwerken uw gegevens enkel voor legitieme doeleinden waarbij de verwerking steeds gebaseerd zal zijn op de rechtsgronden die worden opgesomd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG of GDPR). Hieronder verduidelijken wij concreet voor welke doeleinden wij uw gegevens verwerken en op welke rechtsgronden wij ons hiervoor baseren.

Waar wij ons baseren op uw toestemming, kan u deze op elk moment intrekken door ons te contacteren. Wanneer u uw toestemming mondeling intrekt, verzoeken wij u om dit schriftelijk te bevestigen, via e-mail of brief.

Waar wij ons op de juridische verwerkingsgrond van onze gerechtvaardigde belangen baseren, zullen we de effecten die dit kan hebben op uw privacy beperken door ons gebruik van de betrokken gegevens te minimaliseren en adequate maatregelen te nemen om ongeoorloofd gebruik te voorkomen zoals bijvoorbeeld toegangs- en beveiligingsmaatregelen. Bovendien heeft u steeds het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen.

 

(Potentiële) Klanten van de Webshop

In het kader van de uitbating van de Webshop, verwerken wij uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst met onze klanten en teneinde u onze producten te kunnen leveren. De verwerking van uw gegevens is hierbij steeds te kaderen in de aanbieding en levering van onze producten.

Daarnaast gebruiken wij uw gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen, die in specifieke gevallen zwaarder wegen dan enig mogelijk nadeel voor uw rechten. Wij baseren ons onder meer op deze rechtsgrond om u de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken op de Webshop waarmee u eenvoudig uw gegevens en uw bestellingen kan beheren. Bovendien baseren wij ons op deze rechtsgrond om de veiligheid binnen onze fysieke winkel en de efficiënte bescherming van de eigendom van Coureur te verzekeren via de beperkte aanwezigheid van bewakingscamera’s in onze winkel. Dit is relevant wanneer u een bestelling die u geplaatst heeft via de Webshop komt afhalen in onze fysieke winkel. Wij baseren ons eveneens op onze gerechtvaardigde belangen om uw contactgegevens te gebruiken om u nieuwsbrieven toe te sturen, wanneer u reeds klant bent van ons. U beschikt hierbij steeds over de mogelijkheid om u hiervoor uit te schrijven via de link die onderaan elke dergelijke e-mail voorzien is. Daarnaast is het mogelijk dat wij u op basis van onze gerechtvaardigde belangen na de levering van een product contacteren om uw feedback hierop te verkrijgen als onze klant. Op basis daarvan kunnen wij onze commerciële activiteiten evalueren en de aanbieding hiervan via de Webshop verbeteren.

Daarnaast is de verwerking desgevallend gebaseerd op uw toestemming. Zo beschikt u over de mogelijkheid om u via de Webshop in te schrijven voor onze nieuwsbrief met kortingsacties, andere promoties en nieuws over onze activiteiten als onderneming. Indien u ingaat op een vraag tot het geven van uw feedback op de door ons geleverde producten, publiceren wij deze op de Webshop of op onze pagina’s op sociale mediakanalen op basis van uw toestemming.

Tot slot verwerken wij uw gegevens waar relevant ook voor juridische redenen en om onze wettelijke verplichtingen als onderneming na te komen, bijvoorbeeld op boekhoudkundig gebied.

Wanneer wij uw gegevens wensen te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de gegevens zijn verkregen, zullen wij u contacteren vóór de verdere verwerking van die gegevens.

 

D. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt, namelijk het aanbieden en leveren van onze producten aan u als (potentiële) klant van de Webshop en waar relevant de dienstverlening na verkoop die hiermee gepaard gaat. In normale omstandigheden bewaren wij uw gegevens in geen geval langer dan 3 jaar. Specifieke wettelijke vereisten omtrent de bewaring van uw gegevens worden hierbij door ons steeds nageleefd, bijvoorbeeld in het kader van onze boekhoudkundige verplichtingen als onderneming.

Wij kunnen bepaalde van uw gegevens, ongeacht of u reeds klant bent van de Webshop, bijhouden indien en zolang dit nodig is om te kunnen voldoen aan uw verzoek om op de hoogte te worden gehouden van onze activiteiten aan de hand van nieuwsbrieven.

Wanneer het niet langer noodzakelijk is uw gegevens te verwerken, zullen we deze wissen of anonimiseren. Als dit (technisch) onmogelijk is, bijvoorbeeld omdat uw gegevens in back-uparchieven zijn opgeslagen, dan bewaren wij uw gegevens maar zullen wij deze niet verder verwerken en verwijderen wij deze wanneer dit mogelijk wordt.

 

E. Van wie ontvangen wij uw gegevens?

Wij verkrijgen uw gegevens voornamelijk rechtstreeks van u en in bepaalde gevallen van openbare bronnen.

Wanneer wij uw gegevens van openbare bronnen verkrijgen, gaat het bijvoorbeeld om het consulteren van de Kruispuntbank van Ondernemingen om uw zakelijke bestelling namens deze onderneming te verifiëren.

Sommige gegevens worden daarenboven verzameld bij het gebruik van de Webshop door middel van het gebruik van cookies of daarmee vergelijkbare technologieën. Voor meer uitleg hierover verwijzen wij naar onze Cookieverklaring.

 

F. Waar bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zowel op onze interne systemen als extern.

Wij besteden een gedeelte van onze verwerkingsprocessen bij het aanbieden van de Webshop dan ook uit aan derde partijen. Eventuele externe dienstverleners treden desgevallend op als gegevensverwerkers namen ons (zie punt G).

Wij en onze verwerkers hebben de nodige fysieke en passende technische en organisatorische (voorzorg)maatregelen getroffen met het oog op het beveiligen van uw gegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. We beperken de toegang tot gegevens tot medewerkers en derden indien die toegang nodig hebben voor legitieme, relevante zakelijke doeleinden.

 

G. Wanneer delen wij uw gegevens met derden of derde landen?

Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij wanneer wij daar door de wet toe verplicht zijn, u daarin toestemt of wanneer het noodzakelijk is voor het bereiken van één van onze voormelde doeleinden. Zo moeten wij bepaalde van uw gegevens verstrekken aan de koeriersdiensten die wij inschakelen om de bestelling aan u te leveren op het adres dat u hiervoor opgegeven heeft. Dit geldt ook voor bepaalde van onze leveranciers die rechtstreeks aan u kunnen leveren. Daarnaast krijgen betalingsdienstverleners waarop wij een beroep doen toegang tot bepaalde van uw gegevens wanneer u via de Webshop overgaat tot betaling.

Waar nodig doen wij een beroep op externe dienstverleners, zogenaamde “verwerkers”, ter ondersteuning van de uitbating van de Webshop. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het beheer van onze IT-systemen, waaronder het opnemen van uw bestellingen via de Webshop en het bewaren van uw gegevens in onze klantenbestanden, of enige andere bedrijfsprocessen die verband houden met de uitbating van de Webshop. Deze externe dienstverleners voeren desgevallend bepaalde verwerkingen van gegevens uit namens ons. Wij zullen uw gegevens slechts delen met deze externe dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor het desbetreffende doel. De gegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bovendien zijn deze dienstverleners contractueel gebonden om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen door middel van een zogenaamde “verwerkersovereenkomst” die met deze partijen werd afgesloten. 

Wanneer wij uw gegevens doorgeven aan verwerkers die ze buiten de Europees Economische Ruimte (EER) verwerken, zal dit enkel gebeuren naar landen waarvan de Europese Commissie heeft bevestigd dat ze een passend beschermingsniveau van uw gegevens waarborgen, of wanneer andere maatregelen genomen zijn om de rechtmatige verwerking van uw gegevens in deze derde landen te verzekeren. Momenteel vindt dergelijke doorgifte onder meer plaats omdat de servers voor de Webshop zich buiten de EER bevinden. Dit heeft tot gevolg dat uw gegevens, door de partij die instaat voor het hosten van de Webshop, verwerkt worden in de Verenigde Staten. Bovendien vindt dergelijke doorgifte plaats in het kader van ons gebruik van Google Analytics, indien u toestemt met het gebruik van analytische cookies.

 

3. Wat zijn uw rechten?

U beschikt over diverse rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken. Indien u een beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren via de contactgegevens opgenomen in de eerste en laatste titel van deze Privacyverklaring.

 

A. Recht van inzage en kopie

U heeft het recht om uw gegevens in te zien en hiervan een kopie te krijgen. Onder dit recht valt ook de mogelijkheid om verdere inlichtingen te vragen omtrent de verwerking van uw gegevens, onder meer wat betreft de categorieën van gegevens die van u verwerkt worden en voor welke doeleinden dit gebeurt.

 

B. Recht van aanpassing of rectificatie

U heeft het recht om uw gegevens te laten aanpassen indien u meent dat wij beschikken over onjuiste gegevens.

 

C. Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid)

U heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens zonder onredelijke vertraging wissen.

Wij zullen echter niet altijd in staat zijn om een dergelijk verzoek in te willigen, onder meer wanneer het bijhouden van bepaalde gegevens gedurende een bepaalde termijn wettelijk verplicht is.

 

D. Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Op die manier wordt de verwerking tijdelijk stopgezet tot er bijvoorbeeld zekerheid is over de juistheid ervan.

 

E. Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen. Dit dient te gebeuren op basis van specifieke met uw situatie verband houdende redenen. In dit geval dienen wij de verwerking stop te zetten, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden aanvoeren om de verwerking voort te zetten.

U kan echter steeds bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing, waarna wij verplicht zijn de verwerking voor deze doeleinden stop te zetten.

 

F. Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om uw gegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Op die manier kunnen ze makkelijk aan een andere organisatie worden overgedragen.

U heeft bovendien het recht om ons te verzoeken om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

Wij zullen een dergelijk verzoek echter niet steeds kunnen inwilligen. Zo kan het technisch onmogelijk zijn om de betrokken gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

De uitoefening van bovenstaande rechten is echter onderworpen aan bepaalde uitzonderingen om het algemeen belang, onze belangen en belangen van andere individuen te beschermen.

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient, zullen wij indien wij twijfelen aan uw identiteit, vragen om deze te verifiëren. Wij zullen hiervoor verzoeken om documenten over te maken die uw identificatie zonder redelijke twijfel mogelijk maken, zoals een kopie van uw identiteitskaart. Dit doen wij om te voorkomen dat uw gegevens in de verkeerde handen terechtkomen. U kan hierop de niet-relevante gegevens, zoals rijksregisternummer en foto, doorhalen.

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek echter kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij u een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde geval kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van 1 maand na ontvangst van uw verzoek op de hoogte van het gevolg dat hieraan wordt gegeven. In geval van complexe of veelvuldige verzoeken, kan deze termijn verlengd worden naar 3 maanden. In dit laatste geval wordt u geïnformeerd over de verlenging van de antwoordtermijn.

 

4. Wijzigingen aan de Privacyverklaring

Wij kunnen eenzijdig beslissen veranderingen aan deze Privacyverklaring aan te brengen. De meest recente versie is te allen tijde beschikbaar op onze Webshop. De datum waarop deze Privacyverklaring voor het laatst gewijzigd is, kan u helemaal onderaan terugvinden.

 

5. Wat zijn uw klachtmogelijkheden als betrokkene?

Ondanks alles dat wij in het werk stellen om uw privacy te beschermen en de wetgeving daaromtrent na te leven, is het mogelijk dat u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken.

Vanzelfsprekend kan u in dat geval steeds contact met ons opnemen, maar daarnaast beschikt u ook over andere klachtmogelijkheden.

In eerste instantie wijzen wij nogmaals op onze contactgegevens:

 • via brief: Coureur, Klapstraat 32, 9300 Aalst, België
 • via e-mail: [email protected]
 • via telefoon: 0479/608.408

U kan daarnaast op elk moment een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de volgende pagina: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

De Gegevensbeschermingsautoriteit is te bereiken via onderstaande contactgegevens:

 • via telefoon: +32 (0)2 274 48 00
 • via fax: +32 (0)2 274 48 35
 • via e-mail: [email protected]
 • via brief: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35,1000 Brussel

Indien u schade zou lijden, is het daarnaast ook steeds mogelijk om een vordering tot schadevergoeding in te stellen bij de bevoegde rechtbank.

Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal nodigen wij u uit om de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Laatst gewijzigd op: 23 augustus 2020